آموزش ساخت تافت خانگی

برای شما که می خواهید ماده های طبیعی را جایگزین این اسپری ها کنید راهکار مفیدی را پیشنهاد می کنیم که نه تنها کار همان فیکساتورها را جهت سفت و محکم کردن موها انجام می دهد بلکه به تقویت و رشد آ نها نیز بسیار کمک می کند.

آموزش ساخت تافت خانگی

برای شما که می خواهید ماده های طبیعی را جایگزین این اسپری ها کنید راهکار مفیدی را پیشنهاد می کنیم که نه تنها کار همان فیکساتورها را جهت سفت و محکم کردن موها انجام می دهد بلکه به تقویت و رشد آ نها نیز بسیار کمک می کند.